هیئت مدیره

جناب آقای دکتر نصرت‌اله لایقی

(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)

جناب آقای مهندس علیرضا طوافی قصبه

(رئیس و عضو هیئت مدیره)

جناب آقای مهندس احمد پروانه قاضی محله

(نائب رئیس و عضو هیئت مدیره)